ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Automation

ระบบอัตโนมัติคือระบบหรือกลไกใด ๆ ที่สามารถเริ่มต้นได้เอง โดยการรันโปรแกรมที่วางไว้ เช่นระบบรดน้ำอัตโนมัติระบบตอบรับอัตโนมัติ Automation สามารถใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อวางแผนหรือตั้งโปรแกรมโดยมนุษย์

ประเภทของเครื่องจักรอัตโนมัติมีสองประเภท
1. เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติคือเครื่องที่นำคอมพิวเตอร์มาควบคุมหรือทำงานในบางขั้นตอนเพื่อให้เราสามารถควบคุมงานบางประเภทได้เช่นงานที่มีความเสี่ยงสูง งานที่ต้องใช้ความแม่นยำ ฯลฯ ขั้นตอนที่เหลือจะยังคงเป็นผลงานของคน


2. เครื่องจักรอัตโนมัติ คือ เครื่องจักรที่นำคอมพิวเตอร์มาควบคุมหรือทำงานในทุกขั้นตอน คนงานมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องเท่านั้น เครื่องจักรอัตโนมัติ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการควบคุมเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือความสะอาด นอกจากนี้ยังใช้ในงานที่คนงานไม่สามารถทำงานได้ เช่น งานที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิสูง

 


CUSTOMER

Site Link