เป็นกฏระเบียบของบริษัททั้งหมด ถูกรวบรวมไว้ที่นี่

เกร็ดสาระ ทั้วไปเพื่อการจัดการงาน ชีวิต สุขภาพ

เป็นการนำเสนอการ เพื่อศึกษาเรื่องการสื่อสาร ให้เข้าใจ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เป็นแผนงานการพัฒนาของบริษัทของเรา ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวกำหนกวันเริ่มต้นสิ้นสุดของการดำเนินการ

   มีความเชื่อที่ว่า คนเราสามารถพัฒนาได้  แต่คนทั้งหมดไม่สามารถประสพผลสำเหร็จได้เหมือนกันทุกคน  ซึ่งคนทำงานนั้นมีความเก่ง ความดี หรือประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป

ช่วงเดือน สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา ท่างประธานให้ทำการศึกษาเรื่องการทำงานที่บ้าน อันเนื่องจาก ในเวลาไม่ช้านี้ เราจะต้องย้ายโรงงาน จากที่อยู่ปัจจุบัน คือ ถ.กิ่งแก้ว บางพลี ไปที่ ตำบล คลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ซึ่ง บริษัทได้เร่งเห็นถึงความสะดวกในการเดินทางของพนักงาน และพนักงานที่รักในองค์กร แต่ไม่สามารถย้ายไปทำงานในสถานที่ใหม่นั้นได้ จึงเกิดแนวคิด การทำงานที่บ้านนี้ขึ้น 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ในคู่มือฉบับนี้ว่า IDP จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การกำหนดขึ้น ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการดำเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้