วารสารวิจัย การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง

การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง

(กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)

ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ 1* เอกรัฐ อินต๊ะวงศา2 ปัญญา พลรักษ์3

ประสงค์ หน่อแก้ว4 นิวัติ กิจไพศาลสกุล5 และสมพร ติ๊บขัด6

1*,2,3,4,5,6คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 119 ม.9 ต าบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทร 054-237399 ต่อ 1333 โทรสาร 054-241079 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด สาขาล าปาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง และทดสอบหาประสิทธิภาพในการขนถ่ายกล่องสินค้า ซึ่งทางผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสายพานลำเลียง ให้มีความยาว 6 เมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร ควบคุมความเร็วและปรับทิศทางการเคลื่อนที่ด้วย Inverter 1 เฟส 220 โวลต์ขับมอเตอร์ 3 เฟส 2 แรงม้า และมีระบบการนับจำนวนกล่องสินค้า ที่มีความแม่นยำเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายของกล่องและการนับจำนวนสินค้าที่ผิดพลาด โดยพนักงาน จากการทดสอบการทำงานพบว่า ระบบการนับสินค้าของชุดสายพานลำเลียงมีความ แม่นยำร้อยละ100 มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าร้อยละ180 เมื่อเทียบกับการขนถ่ายโดยใช้พนักงาน หรือลดระยะเวลาลง 34.6 วินาที สามารถนำไปใช้งานขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการโลจิสติกได้จริง

คำสำคัญ : การออกแบบและสร้าง, ระบบขนถ่ายสินค้า, สายพานลำเลียง

 

1. บทนำ

ปัจจุบันนี ระบบโลจิสติกส์ได้มีบทบาทที่ส าคัญใน การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตผ่านตัวแทน กระจายสินค้า ไปยังผู้ประกอบการและผู้บริโภค ให้ได้ทันเวลาของการจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้า ที่มีโอกาสจะเสียได้ง่าย เช่น อาหารสดแช่แข็ง อาหารปรุงส าเร็จรูปแช่แข็ง เป็นต้น ความรวดเร็ว ในการขนย้าย คลังสินค้าไม่ใช่ที่ซึ่งจะถูกเก็บอย่างถาวรแต่เป็นเพียงจุดพักชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ในการเดินทางของสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้นการจัดวางสินค้าในพื้นที่เก็บรักษา จะต้อง อยู่ในลักษณะที่สามารถขนย้ายออกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วประหยัดทั้งเวลา แรงงาน (คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง เป็นคลังสินค้าที่ใช้ในการรับแช่แข็งสินค้าให้สดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งทุกวันจะมีรถบรรทุกที่น าสินค้ามาจาก โรงงาน แล้วนำมาพักที่โรงแช่แข็งแห่งนี ในกระบวนการขนถ่ายสินค้าได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ การนับจำนวนสินค้าที่ผิดพลาด อุปกรณ์ลำเลียงสินค้าก่อนเข้าไปยังโรงแช่แข็งเป็นแบบเก่าที่ช ารุดใช้ การไม่ได้ จึงเกิดความเสียหายของกล่องบรรจุภัณฑ์เนื่องจาก การยกกระแทกของคนงาน ถ้ากระบวนการขนถ่ายสินค้าโดยไม่ใช้ล้อล าเลียง จะใช้คนงานในการขนถ่ายจ านวน 4 คน ในการยก กล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวางซ้อนทับกันบนพาเลต จากนั นใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกไปยังโรงแช่แข็ง ท าให้เกิด ความเมื่อยล้าของคนงาน การคอยงานตามมา

 

 

(ก) ระบบล าเลียงสินค้าแบบเดิม (ข) พนักงานลำเลียงสินค้าและนับสินค้า

         ภาพที่ 1 กระบวนการล าเลียงสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า

 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย

          2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบสายพานล าเลียง

          2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสายพานล าเลียง

 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย

          3.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา เก็บข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขนถ่ายสินค้า ของศูนย์กระจายสินค้าซีพี จังหวัดล าปาง ซึ่งจะมีรถบรรทุกที่น าสินค้ามาจากโรงงาน แล้วน ามาเก็บไว้ ที่โรงแช่เย็นแห่งนี ในกระบวนการขนถ่ายสินค้าได้พบปัญหาเกี่ยวกับการนับจ านวนสินค้าที่ผิดพลาด เกิดความเสียหายของกล่องบรรจุภัณฑ์เนื่องจากการยกกระแทกของคนงาน ความล่าช้าในการขนถ่าย สินค้า จากข้อมูลเบื องต้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบระบบสายพานล าเลียง ที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวกและนับจ านวนสินค้าได้แม่นย า โดยลดเวลาในการเคลื่อนย้าย สินค้า สามารถขนถ่ายสินค้าทั งขึ นและลง ปรับความเร็วในการขนถ่ายสินค้า อีกทั งยังช่วยในการลด ความเสียหายของกล่องสินค้าได้

          3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองไว้ดังนี
                      1) ความเที่ยงตรงของอุปกรณ์นับจ านวนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ล าเลียงบนสายพาน จ านวน 10 กล่อง ทดสอบ 5 ครั ง
                      2) ความสามารถในการล าเลียงกล่องบรรจุภัณฑ์ของชุดสายพานล าเลียง เมื่อเทียบกับ การขนถ่ายสินค้าโดยพนักงาน จ านวน 10 กล่อง ทดสอบ 5 ครั ง

          3.3 กระบวนการออกแบบและสร้างระบบสายพานล าเลียง ทางคณะผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการออกแบบและสร้างระบบสายพานล าเลียง โดยมีขั นตอนด าเนินการสร้างและเก็บข้อมูลตามภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการสร้างชุดสายพานล าเลียง

 

 

ภาพที่ 3 การออกแบบระบบสายพานล าเลียง

 

          การออกแบบวงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์และอุปกรณ์นับจ านวน (Counter) ได้ค านึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยในการควบคุมการท างาน การติดตั งเซ็นเซอร์นับจ านวนใน ต าแหน่งที่เหมาะสม ดังแสดงวงจรในภาพที่ 4

 

 

ภาพที่ 4 การออกแบบวงจรควบคุมการท างานของมอเตอร์และอุปกรณ์นับจ านวน (Counter

 

 

ภาพที่ 5 ต าแหน่งการวางอุปกรณ์ตู้ควบคุม

 

หลักการออกแบบการขับเคลื่อนสายพานล าเลียงโดยเลือกใช้มอเตอร์ 3 เฟส 2 แรงม้า ส่งก าลัง ผ่านเกียร์ทด เพื่อขับเคลื่อนลูกกลิ งสายพานล าเลียงและมีน าหนักในการขนถ่ายกล่องสินค้ารวม ประมาณ 200 กิโลกรัม ซึ่งมีวิธีการค านวณและออกแบบดังนี

 

 

ภาพที่ 6 การออกแบบระบบขับเคลื่อนลูกกลิ งสายพานล าเลียง

 

          3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการสร้างระบบขนถ่ายสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง โดยเก็บ ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของระบบขนถ่ายสินค้าที่สร้างขึ น เปรียบเทียบเวลาในการ ขนถ่ายสินค้าโดยคนกับเครื่องที่สร้างขึ นและประสิทธิภาพของการนับจ านวนสินค้าโดยเครื่อง

 

 

 

ภาพที่ 7 ทดสอบการท างานของระบบสายพานล าเลียงที่พัฒนาขึ น

 

 

ภาพที่ 8 ทดสอบและเก็บข้อมูลการใช้งานจริงของสายพานล าเลียง

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล

          นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 

           

4. ผลการดำเนินงานวิจัย

          หลังจากที่ได้ด าเนินการประกอบชุดสายพานล าเลียงได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ทางผู้วิจัยได้ ท าการทดสอบการท างานของระบบการนับจ านวนกล่องสินค้า โดยได้ผลการทดสอบตามตารางที่ 1

 

จากตารางที่ 1 เป็นผลการทดสอบระบบการนับจ านวนกล่องของสายพานล าเลียง จ านวน 5 ครั ง ๆ ละ 10 กล่อง ซึ่งผลการทดสอบมีค่าความผิดพลาดจากอุปกรณ์นับจ านวน คิดเป็นร้อยละ 0 นั่นหมายความว่า ระบบการนับจ านวนกล่องมีความแม่นย าสามารถนับจ านวนได้ร้อยละ 100

 

จากตารางที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนถ่ายกล่องสินค้าบรรจุภัณฑ์ระหว่าง ขนถ่ายโดยพนักงานกับขนถ่ายโดยใช้สายพานล าเลียง จ านวน 5 ครั ง ๆ ละ 10 กล่อง ผลการทดลอง การขนถ่ายโดยใช้พนักงานใช้เวลาเฉลี่ย 77.7 วินาที การขนถ่ายโดยใช้สายพานล าเลียงที่สร้างขึ น ใช้เวลาเฉลี่ย 43.1 วินาที มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับการขนถ่าย โดยใช้พนักงาน หรือลดระยะเวลาลง 34.6 วินาที

 

 

 

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าระหว่างใช้พนักงานกับใช้สายพานล าเลียง

 

จากการทดลองที่ความเร็วสูงสุด มอเตอร์และอุปกรณ์ของสายพานล าเลียงใช้กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร์ ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ คิดค่าการใช้ไฟฟ้า 0.33 หน่วยต่อชั่วโมง

 

5. สรุปผลการวิจัย หลังจากที่ทางผู้วิจัย
                  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการขนถ่ายกล่องสินค้าบรรจุภัณฑ์ โดยการ สร้างชุดสายพานล าเลียงเพื่อแก้ปัญหาในการนับจ านวนกล่องสินค้าและลดระยะเวลาในการขนถ่ายแล้ว ซึ่งได้ท าการทดสอบโดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี

           5.1 ระบบการนับจ านวนกล่องสินค้าของสายพานล าเลียง มีความแม่นย าในการนับร้อยละ 100

           5.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าของระบบที่พัฒนาขึ น คิดเป็นร้อยละ 180 หรือช่วยลดเวลาในการขนถ่ายลงเฉลี่ย 34.6 วินาที

           5.3 จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้0.33 หน่วยต่อ 1 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 1.21 บาท

 

6. อภิปรายผลการวิจัย

          6.1 ระบบการนับจ านวนมีความแม่นย าเนื่องจาก การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ดี และเหมาะสมกับการใช้งาน

          6.2 เมื่อมีการขนถ่ายสินค้าจ านวนมากขึ นหรือน าหนักเกินกล่องละ 15 กิโลกรัม อาจท าให้ ความเร็วลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความฝืดของอุปกรณ์การส่งก าลัง

 

7. ข้อเสนอแนะ

          7.1 ควรต่อระบบสายดินภายในอาคารเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

          7.2 ผู้ปฏิบัติงานควรวางสินค้าไม่ให้ติดกัน เพื่อลดความผิดพลาดจากการนับจ านวน

          7.3 เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการต่อไป

 

8. กิตติกรรมประกาศ

          งานวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างระบบสายพานล าเลียง (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด สาขาล าปาง) ได้ด าเนินการจัดท าส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ วิจัยครั งนี ขอขอบคุณศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ ง จ ากัด สาขาล าปาง ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ แก่สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นอย่างดี ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี

 

9. เอกสารอ้างอิง

ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2557). การจัดการพื้นที่คลังสินค้า. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง.

ไชยชาญ หินเกิด. (2554). เครื่องกลไฟฟ้า 1. พิมพ์ครั งที่ 20. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ฐิติมา ไชยะกุล. (2548). หลักการจัดการการผลิต Foundations of Operations Management. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.

ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ. (2556). การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใบตาล. วารสารวิชาการคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556, หน้า 24-34.

ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2546).

รวมบทความจากวารสารเทคนิค ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี.

มนูกิจ พานิชกุล และอรรณพ เรืองวิเศษ. (2548). แนวคิดและวิธีการออกแบบเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์.

มนตรี พิรุณเกษตร. (2550). กลศาสตร์ของวัสดุ. พิมพ์ครั งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.

 

ที่มาของงานวิจัย : Industry Technology Lampang Rajabhat University

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link