+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Selective Racking

การจัดเก็บสินค้าหลายประเภท: ระบบ Selective Racking สามารถใช้จัดเก็บสินค้าที่หลากหลายประเภทได้ เช่น สินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักต่างกัน.

การเข้าถึงสินค้าโดยตรง: ระบบนี้ออกแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสินค้าโดยตรง คลังสินค้าที่ใช้ Selective Racking มักจัดเก็บสินค้าในชั้นที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหน้าและด้านหลังของระบบ.

การจัดเก็บสินค้าแบบมาตรฐาน: ระบบ Selective Racking มักใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดมาตรฐาน เช่น พาเลท, กล่อง, หรือสินค้าที่สามารถวางบนชั้นได้โดยไม่ต้องปรับแต่ง.

การเปลี่ยนแปลงความสูงได้: ระบบ Selective Racking มักมีความยืดหยุ่นในการปรับความสูงของชั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความสูงต่าง ๆ.

การใช้งานที่คลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด: ระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด โดยมีการจัดเก็บสินค้าในลักษณะใช้พื้นที่ให้เต็มที่.

ความเรียบง่าย: Selective Racking มีลักษณะการใช้งานที่เรียบง่าย มีความสามารถในการเข้าถึงสินค้าอย่างรวดเร็วและไม่ต้องยุ่งยากในการจัดเก็บ.

การจัดการสินค้าแบบ FIFO: ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดการสินค้าแบบ “First-In, First-Out” (FIFO) เมื่อสินค้าที่เข้ามาก่อนจะถูกเอาออกก่อน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุหรือสินค้าที่ต้องการการจัดเก็บแบบที่มีความต่อเนื่อง.

Selective Racking