+ (66) 33-590-598
+ (66) 090-197 6309
8:00 AM - 17:00 PM
Monday to Saturday

Drive in Racking

Drive in Racking

การจัดเก็บสินค้าแบบจัดชั้นลึก: ระบบ Drive-in Racking จัดเก็บสินค้าโดยการวางลำดับชั้นของสินค้าซ้อนกัน ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากในพื้นที่จำกัด.

การเข้าถึงสินค้าจากด้านหน้า: ในระบบนี้, การเข้าถึงสินค้าเพียงอย่างเดียวคือจากด้านหน้าของระบบ สินค้าจะถูกนำเข้าและเอาออกจากด้านหน้าเท่านั้น.

การจัดเก็บสินค้าในชั้นลึก: สินค้าจะถูกจัดเก็บในชั้นลึกๆ โดยมีช่องเข้าสู่ชั้นลึกเพียงด้านหน้าของระบบเท่านั้น สินค้าในชั้นลึกนั้นจะถูกเรียงตามลำดับและเหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีรายการและปริมาณที่มาก.

การจัดการสินค้าแบบ LIFO: ระบบ Drive-in Racking มักใช้ในการจัดการสินค้าแบบ “Last-In, First-Out” (LIFO) เมื่อสินค้าที่เข้ามาล่าสุดจะถูกเอาออกก่อน เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุและไม่ต้องการการจัดเก็บที่ต่อเนื่อง.

การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ: ระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่มี.

การจัดเก็บสินค้าที่มีคุณสมบัติเดียวกัน: ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมือนกัน เช่น สินค้าในชั้นลึกเดียวกันจะต้องมีความสูงและความกว้างเดียวกัน.

การจัดเก็บสินค้าแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น: ระบบ Drive-in Racking มีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสินค้าในชั้นลึก หากต้องการจัดเก็บสินค้าหลายชั้นต่อกันในชั้นลึกเดียวกันก็เป็นไปได้.

การจัดการสินค้าแบบรถขับขี่: ในบางกรณี, ระบบ Drive-in Racking สามารถใช้รถขับขี่เพื่อช่วยในการเก็บและเอาออกสินค้าในชั้นลึก